1 juli mogen wij de deuren van Njoy Fitness weer openen

Beste leden,
 
Eindelijk is het zover: 1 juli mogen wij de deuren van Njoy Fitness weer openen.
In de tussentijd hebben wij niet stil gezeten en, zoals vele van jullie hebben gemerkt, hebben wij op de locaties buitensport ingericht. Dit heeft enorme positieve reacties opgeleverd en een hoop sportplezier gegarandeerd.
Het openstellen van de locaties gebeurt onder protocol, opgesteld door het RIVM. Wij moeten ons aan deze strikte regels houden. 
 
Veilig sporten:
Voorop staat dat wij de leden van Njoy Fitness op een veilige manier kunnen laten sporten.
 
Maatregelen:
De clubs zijn zo ingericht dat iedereen zich makkelijk aan de 1,5 meter regel kan houden.
Er zijn looproutes aangebracht.
Extra hygiëne maatregelen genomen
Naast groepslessen binnen, gaan we ook door met de groepslessen buiten.
Njoy Fitness App, door middel van deze App kunnen wij toezicht houden op de hoeveelheid leden die gebruik maken van de activiteiten. Zo kunnen wij garanderen dat er nooit teveel mensen op een moment aanwezig zijn.
 
Wat vragen wij van de leden van Njoy Fitness:

  • houd 1,5 meter afstand
  • in de clubs zijn routes aangegeven d.m.v. pijlen. Wij vragen iedereen zich hieraan te houden.
  • Voor elke groepsles (zowel binnen als buiten) moet een reservering gemaakt worden via de App.
  • Voor het gebruik maken van de fitness dient iedereen een tijdslot te reserveren via de App.
  • Het is verplicht een handdoek mee te nemen.
  • Neem altijd je toegangsbewijs mee.
  • Desinfecteer de handen bij binnenkomst. Desinfectiepaal staat bij binnenkomst.
  • Reinig zowel voor als na gebruik de materialen en toestellen.
  • Kleedruimtes moeten nog gesloten blijven. Kom daarom in sportkleding naar de club.

 
Koffiecorner:
 
De koffiecorner is open. Wel vragen wij om iedereen de 1,5 meter in acht te nemen. Is het te druk? Een koffie To Go kan en mag altijd. 
 
Tot slot willen wij iedereen vragen zich de eerste keer, dat de club wordt betreden, zich te melden bij de balie. De pasjes moeten opnieuw geactiveerd worden en er dient een nieuwe foto gemaakt te worden.
 
Wij beseffen terdege dat dit een flink aantal regels zijn.
Wij moeten deze regels hanteren omwille van de gezondheid van de leden en personeel van Njoy Fitness. Dit is voor ons prioriteit nummer 1. 
 
Wij kunnen niet wachten om iedereen weer te verwelkomen bij de clubs in Den Haag, Wassenaar en Noordwijk. 
 
WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dear members,

 
Finally the time has come: July 1st we can open the doors of Njoy Fitness again.
In the meantime, we have not been idle and, as many of you have noticed, we have arranged outdoor sports at the locations. This has generated enormous positive reactions and guaranteed a lot of sports fun.
The locations are opened up under a protocol drawn up by RIVM. We must adhere to these strict rules.
 
Safe sports:
The main thing is that we can let the members of Njoy Fitness exercise in a safe way.
 
Measures:
The clubs are designed in such a way that everyone can easily adhere to the 1.5 meter rule.
Walking routes have been installed.
Extra hygiene measures taken
In addition to group lessons indoors, we also continue with the group lessons outdoors.
Njoy Fitness App, through this App we can monitor the amount of members who use the activities. This way we can guarantee that there are never too many people present at a time.
 
What do we ask from the members of Njoy Fitness:
- keep 1.5 meters away
- routes are indicated in the clubs by means of arrows. We ask everyone to adhere to  
   this.
- For each group lesson (both inside and outside) a reservation must be made via the 
   App.
- To use the fitness, everyone must reserve a time slot via the App.
- It is mandatory to bring a towel.
- Always bring your admission ticket.
- Disinfect the hands upon entry. Disinfection post is on entry.
- Clean the materials and equipment before and after use.
- Changing rooms must still be closed. So come to the club in sportswear.
 
 
Coffee corner:
 
The coffee corner is open. We do ask everyone to observe the 1.5 meter. Is it too busy? A coffee To Go is always allowed and allowed.
 
Finally, we would like to ask everyone to report to the desk the first time the club is entered. The cards must be reactivated and a new photo taken.
 
We are well aware that these are quite a few rules.
We must adhere to these rules for the health of Njoy Fitness members and staff. This is our number 1 priority.
 
We can't wait to welcome everyone back to the clubs in The Hague, Wassenaar and Noordwijk.
 
WE ARE READY.